بمانی

   

مست مستم

   

بیا ساقی خمارم من

   

خانه به دوش

   

«  خانه به دوش  »

 

مــا را که به جز توبه شکستن هنری نیست          بــا زاهــد بی مایـــه نشستن ثمـری نیست

برخیـــز جز این چاره نداری که در این جـــــــا          جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست

مـا خانه به دوشیـــــم          مـا بـــــاده فروشیـــــم

جـــز بـــــــــاده ننوشیـــــم، ننوشیـــــم، ننوشیـــــم

ما حلقه به گوش، حلقه به گوش، حلقه به گوشیم

 

در کلبـــه مــا سفره ارباب و فقیرانــــه جــــدا نیست

در حلقه ما جنگ و نزاعی به سر شاه و گدا نیست

ما مطرب عشقیم

در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیست

 

ای زاهـــد دیوانـــه          وا کن در میخانـــه

می زن دو سه پیمانه که ناخورده می و رفته ز هوشیم

باده بده، باده بده، باده بنوشیم

 

 

 

« شعر آهنگ از همای »

«  بیا ساقی خمارم من  »

 

ای دل ســاده بکــش درد کـه حقت این است          از زمانـــه بشـو دل ســرد کـه حقت این است

هر چــه گفتـــم مشــو عـاشق نشنیدی حالا          همچــو پائیــــز بشــو زرد کـه حقت این است

دیــــــدی آخـــر دم مـــردانــــه بجــز لاف نبـــود          بـــکش از مــردم نامـــــرد کـه حقت این است

آنچــه بــر عـــــاشق دل خستـــه روا دانستی          فلک آخــــــر ســــرت آورد کـه حقت این است

 

خمــارم، خمــارم، خمــارم مـن

من از لولی وشــان می گســــارم          خراب آواره ای مجنـــــون تبــــــارم

که جز مستی به سر اندیشه ای دیگر ندارم          که جادوئی به جز صافی نمی آید به کــــارم

بی قـــــــرارم، بـی قـــــــرارم، بـی قـــــــرارم          ســـــر ز مستی، مـــــی پرستی، بر نــدارم

 

بیا ساقی، بده جامی، خمارم من          که شبها در هـوس در انتظارم من

چنان ساقی به ساغر باده را مستانـه می ریزد          که گوئی خون دل از شیشه در پیمانه می ریزد

مـــن و تـــو آشنای فصل های مشترک بودیــــم          کنـــون طرح جــــدائی بین ما بیگانــــه می ریزد

 

بیا ساقی، بده جامی، خمارم من          که شبهـا در هوس در انتظارم من

بده می می، بده می می، که تا می جان دهد ما را          بده می می، بده می می، کـه می فرمان دهد ما را

بپوشان پــرده از زاهــــــــد، که وی حرمــان دهد ما را          به ساقی تازه کن پیمـــان، که وی ایمــــان دهد ما را

بیا ساقی، بیا ساقی، بیا بنشین کنارم          همایم من، همایم من، هم آواز هـــزارم

بیا و بوسه ای بر لب گـــــــذارم

 

 

 

« شعر آهنگ از همای »

«  مست مستم  »

برای روز مرگ

 

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

مستم مستم ساقیـــــــا، ناخـــــورده مستم ساقیا          پای خم، پای خم، پای خم بشکسته دستم ساقیا

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

 

پای کوبی میکنم در جسم و جان و دیگری          پای خود را می گــــذارم در جهـــان دیگری

ساقیا از خود گسستم

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

 

بارها من گفته بـودم ترک جام و می کنم          گفته بودم تـرک می، اما نگفتم کـی کنم

توبه هایـم را شکستم

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

 

توبه هایــــم را شــکستم ساقیا          پای خم بشکسته دستم ساقیا

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

 

مطربــا در نی بزن          ساز ملک ری بزن

همچو من پیمانه ای در می بزن

مست از روز الستم

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

 

 

 

« شعر آهنگ از همای »

 

«  بمانی  »

 

بمــانی، بمــانی، بمــانی، بمــانی          بمــانی، بمــانی، بمــانی، بمــانی

تو تی جا سر نیشتا نتانی، بمانی          صب که تی چومان واکونی، بمـانی

بجــار سرانــــا را کونــــی، بمـــانی          بمــــــــانی، بمـــــــانی، بمــــــــانی

 

تـــــی دختــــــره کــــــان دوخــــانی          بجــــار سـرانــــا دوانــی، بمــــــانی

بجــار کــار کییـا سر کـود بمــــــانی          تــی دختره کانا پیـر کــود بمــــــانی

 

پـــــول تــــی را آوارا کـود بمــــــانی          چــون تی را بیچاره کــود بمـــــــانی

بمــانی، بمــانی، بمــانی، بمــانی          تو تی جا سر نیشتا نتانی، بمانی

بمــــــــانی، بمـــــــانی، بمــــــــانی

 

«  ترجمه  »

 

بمــانی، بمــانی، بمـــانی، بمــانی

تو نمی توانی سر جای خود بنشینی و آرام بگیری

از صبح که چشمهایت را باز میکنی

در شالیزار هـــا راه می روی

دختر هایت را صدا می زنی

و به شالیزار روانـه می کنی

 

دستمزد شالیکاری چه کسی را سیــر کرد بمانی

دخترهایت را پیر کرد بمانی

پـــــــول آواره ات کرد بمانی

گــــل بیچاره ات کرد بمانی

بمــانی، بمــانی، بمـــانی، بمــانی

 

 

« شعر آهنگ از همای »