خانه به دوش

   

مست مستم

   

بیا ساقی خمارم من

   

مهر آفرین خاک من

   

مستان می آیند

   

«  مستان می آیند  »

 

مستان، مستان، مستان می آیند          مستان، مستان، مستان می آیند

زاغـــــان می میـــرند

خـاموشی می گیرند

هزار دستان می آیند

 

مستان، مستان، مستان می آیند          مستان، مستان، مستان می آیند

ساقی وا کن آغوشت          مـی ده از لـب نوشت

خود پرستـــان میروند          می پرستان می آیند

مستان، مستان، مستان می آیند

 

 

« شعر آهنگ از همای »

«  غم دل ما را که خورد  »

 

ما که می از خمره میخانه خوریم          از چـــه غـــم زاهد دیوانــه خوریم

ما کـه خرابیـــم و بر آبیـم و سراب          از چــه غـم کافــــر بیگانـه خوریـم

غم دل ما را که خورد

 

همه خوابند و دل ما همچـو دیوانه ها          خـود خرابیــم و در اندیشــه بیگانه ها

نوری که به میخانه نیاز است به بتخانه حرام است          غـــــم دل بیگانـــــــه مخــــور یـــــــار که خـام است

غم دل ما را که خورد

 

مهر آفرین خاک من          منزلگـــــه پــاک من

ایران من، ایران من، ایران من          ایران من، ایران من، ایران من

آری شهر را روزی اگر آب بــرد          شــــــــاه را خـــــــــــواب بــرد

غم دل ما را که خورد

 

غم مخور، حسرت دیدار مخور          غم این دشمــن بیــــدار مخور

غم دل ما را که خورد

 

 

« شعر آهنگ از همای »

«  بیا ساقی خمارم من  »

 

خمــارم، خمــارم، خمــارم مـن

من از لولی وشــان می گســــارم          خراب آواره ای مجنـــــون تبــــــارم

که جز مستی به سر اندیشه ای دیگر ندارم          که جادوئی به جز صافی نمی آید به کــــارم

بی قـــــــرارم، بـی قـــــــرارم، بـی قـــــــرارم          ســـــر ز مستی، مـــــی پرستی، بر نــدارم

 

بیا ساقی، بده جامی، خمارم من          که شبها در هـوس در انتظارم من

چنان ساقی به ساغر باده را مستانـه می ریزد          که گوئی خون دل از شیشه در پیمانه می ریزد

مـــن و تـــو آشنای فصل های مشترک بودیــــم          کنـــون طرح جــــدائی بین ما بیگانــــه می ریزد

 

بیا ساقی، بده جامی، خمارم من          که شبهـا در هوس در انتظارم من

بده می می، بده می می، که تا می جان دهد ما را          بده می می، بده می می، کـه می فرمان دهد ما را

بپوشان پــرده از زاهــــــــد، که وی حرمــان دهد ما را          به ساقی تازه کن پیمـــان، که وی ایمــــان دهد ما را

بیا ساقی، بیا ساقی، بیا بنشین کنارم          همایم من، همایم من، هم آواز هـــزارم

بیا و بوسه ای بر لب گـــــــذارم

 

 

« شعر آهنگ از همای »

 

«  مست مستم  »

برای روز مرگ

 

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

مستم مستم ساقیـــــــا، ناخـــــورده مستم ساقیا          پای خم، پای خم، پای خم بشکسته دستم ساقیا

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

 

پای کوبی میکنم در جسم و جان و دیگری          پای خود را می گــــذارم در جهـــان دیگری

ساقیا از خود گسستم

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

 

بارها من گفته بـودم ترک جام و می کنم          گفته بودم تـرک می، اما نگفتم کـی کنم

توبه هایـم را شکستم

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

 

توبه هایــــم را شــکستم ساقیا          پای خم بشکسته دستم ساقیا

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

 

مطربــا در نی بزن          ساز ملک ری بزن

همچو من پیمانه ای در می بزن

مست از روز الستم

مست مستم، مست مستم، مست مستم، مست مست

 

 

« شعر آهنگ از همای »

«  خانه به دوش   »

 

مــا را که به جز توبه شکستن هنری نیست          بــا زاهــد بی مایـــه نشستن ثمـری نیست

برخیـــز جز این چاره نداری که در این جـــــــا          جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست

مـا خانه به دوشیـــــم          مـا بـــــاده فروشیـــــم

جـــز بـــــــــاده ننوشیـــــم، ننوشیـــــم، ننوشیـــــم

ما حلقه به گوش، حلقه به گوش، حلقه به گوشیم

 

در کلبـــه مــا سفره ارباب و فقیرانــــه جــــدا نیست

در حلقه ما جنگ و نزاعی به سر شاه و گدا نیست

ما مطرب عشقیم

در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیست

 

ای زاهـــد دیوانـــه          وا کن در میخانـــه

می زن دو سه پیمانه که ناخورده می و رفته ز هوشیم

باده بده، باده بده، باده بنوشیم

 

 

« شعر آهنگ از همای »